DESIGN


Card image cap
MECHANICAL DESIGN

รับออกแบบ พัฒนา ผลิตเครื่องจักรในทุกรูปแบบ รวมทั้งงาน "TURN-KEY-PROJECT" ทั้งในระบบ Automation, Semi-Automation และ Manual ตามความต้องการและเสป็คเครื่องของทางลูกค้า

Card image cap
ELECTRICAL CIRCUIT DESIGN

รับออกแบบ พัฒนา และเขียนวงจรไฟฟ้าของระบบเครื่องจักร
ตามความต้องการของลูกค้า

Card image cap
PACKAGING DESIGN

เราสามารออกแบบบรรจุภัณฑ์
ได้หลากหลาย เราศึกษาถึงตัวตนและเอกลักษณ์แบรนด์สินค้า
เพื่อให้สินค้าออกมาโด่ดเด่นในแบบที่เป็นคุณ

Placeholder image